Acta Fundacional

Data: 6 de Septiembre de 2008
Hora: 18:00 h.
Lloc: Coma-ruga (Tarragona)


Es reuniexen le persones següents:

M. Á. Benito G.
A. Caballero P.
B. Escobar L.
A. Castro R.
M. Á. Alba R.
J. A. Ferrer L.
M. Á. Ballesteros B.Acords:

1r. Es constituex l’entitat denominada: Associació de Veins de Torreblanca

2n. S’aproven els estatuts pels cuals s’ha de regir.

3r. S’elegeix la Junta Directiva amb la composició seguent:

President: M. Á. Benito G.
Vicepresident: A. Caballero P.
Secretari: B. Escobar L.
Tesorer: A. Castro R.
Vocal 1: M. Á. Alba R.
Vocal 2: J. A. Ferrer L.
Vocal 3: M. Á. Ballesteros B.

No hay comentarios: